صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |سایت قدیم | English

تازه ترین خبرهای بیمارستان

ریاست بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء

دکتر اکبر درخشان
  • معاون امور آموزشی و پژوهشی دانشکده پزشکی
  • مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
  • معاون دانشجویی دانشگاه
  • عضو شورا توسعه آموزش پزشکی کشور
  • عضو هیات بورد چشم پزشکی
  • رئیس مرکز تحقیقات چشم
  • رئیس مرکز تحقیقات قرنیه
دکتر اکبر درخشاندکتر اکبر درخشان ریاست بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء

آموزش کارکنان

آموزش و بهسازی منابع انسانی

آموزش بیمار

افزایش آگاهی، نگرش و مهارت

تعرفه های پزشکی

آشنایی با تعرفه های عمل های جراحی

واحد رسیدگی به شکایات

فرم های مربوط به شکایات و نظرسنجی

صندوق پیشنهادات

بهبود کیفی و کمی خدمات بیمارستان

نوبت دهی

سیستم نوبت دهی آنلاین