صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

معرفی بیمارستان

بيمارستان تخصصي چشم پزشکي خاتم الانبياء(ص) يک مرکز آموزشي و درماني است که به آموزش دانشجويان پزشکي در سطوح استاژر، انترن ،
 
آسيستان ، فلو شيب و ارائه خدمات درماني در کلينيکهاي تخصصي در نوبت صبح و عصر و اورژانس در طي 24 ساعته اقدام مي نمايد .