صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

 

🔹 ارزیابی اعتباربخشی آموزشی این بیمارستان روز یکشنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۱ با حضور ارزیابان وزارت بهداشت و اعضای تیم مدیریت آموزشی بیمارستان انجام شد.

🔸به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی خاتم الانبیاء(ص) این بازدید با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم‌پزشکی تبریز جناب آقای دکتر رضا نقدی و دکتر صادقی با همراهی

سرکار خانم دکتر پیش بین و آقای زاهد مقدم از مدیران و کارشناسان محترم ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

🔹در ابتدا گزارشی از فعالیت‌های آموزشی این مرکز ارائه و سپس ارزیابان به مصاحبه از اعضای هیات علمی و فراگیران پرداختند.

🔸در ادامه بازدید میدانی از ساختمان آموزش و بخش‌های آموزشی انجام شد و در پایان طی نشستی که با رئیس، معاون آموزشی، روسای بخش ها، رئیس مرکز توسعه آموزش و کارشناسان مربوطه صورت

گرفت ارزیابان در خصوص سنجه های اعتباربخشی مستندات و مشاهدات خود را ثبت  و از همکاری و تلاش مسئولین بیمارستان قدردانی نمودند.