صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

با توجه به نقش مهم و حیاتی کتابخانه های بیمارستانی در حمایت از فعالیت های درمانی، آموزشی و پژوهشی بیمارستان ها و نیز ارائه بهینه خدمات سواد اطلاعاتی به پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران و بیماران، "اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ایران" توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت منتشر شده است. 

 مشاهده و دریافت سند استاندارد