صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

واحد آموزش و بهسازی منابع انسانی خاتم الانبیاء(ص)

معرفی واحد

سوپروایزر آموزشی

سوپروايزر آموزشي پرستاري است كه مسئوليت فعاليت آموزشي و پژوهشي پرستاري و مامايي مركز آموزشي – درماني، توانبخشي و پژوهشي را تحت نظارت مدير پرستاري و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظايف سوپروايزر آموزشي براساس اصول مديريت با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد:
1- نظارت وکنترل مستمر بر رفتار شغلی پرستاری تحت سرپرستی (رعایت مقررات اداری، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن)
2- شناسایی و تعيين اهداف آموزشي/تعيين نيازهاي آموزشي/ اولويت بندي نيازهاي آموزشي
3- تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي در راستای اهداف کلان بیمارستان
4- تعيين و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليت هاي آموزشي بخش هاي مرتبط
5- ثبت و گزارش كلي فعاليت هاي آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري
6- كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري در برنامه هاي آموزشي بر اساس سرانه آموزش
7- شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط با پرستاری
8- تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزشی
9- مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان
10- هدایت و تشویق کادر پرستاری در جهت کسب امتیازات آموزشی لازم
11- ارزیابی اثربخشي آموزش هاي انجام شده و اطلاع به فراگيران و مسئولين و استفاده از نتايج اثربخش آموزشي
12- بکارگیری نتایج ارزیابی رضايت مندي کارکنان و مددجويان (از طریق دفتر بهبود کیفیت) در برنامه های آموزشی
13- مشاركت در كميته ارزشيابي كاركنان
14- مشارکت در كميته آموزش و پژوهش وگزارش فعاليت هاي آموزشي به مسئولين
15- ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری
16- تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه آموزشی
17- طراحی و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
18- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه پرستاری و مامایی