صفحه اصلی بیمارستان خاتم الانبیاء| پست الکترونیک |العربیه | English

ایمنی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

اقدامات

لیست اقدامات واحد ایمنی بیمار بیمارستان خاتم الانبیا (ص) تا کنون:
1-پیگیری برقراری کانال ارتباطی آزاد بین آزمایشگاه و بخش های بستری و نصب دستگاه ارتباط داخلی
2- پیگیری برقراری راه ارتباطی با بیمار برای تحویل دادن نتایج آزمایشات معوقه و اجرایی شدن این اقدام از طریق پنل ارسال پیامک
3-تعیین برنامه بازدید های ایمنی
4- اجرایی شدن واک راند های ایمنی
5-تعیین تیم ایمنی بیمار
6-اجرایی شدن بازدید های تیم ایمنی بیمار و ارئه باز خورد به واحد ها
7-برگزاری کمیته ایمنی بیمار
8- تعیین شاخص های ایمنی بیمار
9-تعیین عوامل مستعد کننده بروز خطا
10-پایش برنامه عملیاتی ایمنی بیمار تا کنون
11-پیگیری ایجاد درب خروج اضطراری برای بخش اورژانس با توجه بازدید ایمنی
12-پایش شاخص های ایمنی بیمار
13-توزیع وجمع آوری  پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان
14-برگزاری کلاس های درون بخشی جهت ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار همکاران در بخش های بستری و اتاق عمل
15-مشارکت در تهیه لیست داروهای مشابه بومی بیمارستان
16-نصب صندوق های جمع آوری فرم ثبت وقایع ناخواسته
17-برگزاری کلاس آموزشی نحوه گزارش دهی خطا در بیمارستان با مشارکت سوپروایزر آموزشی، کنترل عفونت، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی و مسئول فنی داروخانه
18-جمع آوری فرم های تکمیل شده ثبت وقایع ناخواسته وارجاع به کمیته مرگ و میر وخطاهای پزشکی و کمیته دارو ودرمان و بررسی علت وقوع خطا
19-تهیه و توزیع فرم های Learn and share در بخش ها و اتاق عمل جهت ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار همکاران
20-درخواست و تهیه لمینت های 9راه حل ایمنی بیمار جهت واحد های بیمارستان
21-آموزش دستور العمل شناسایی صحیح بیمار به همکاران
22-پیگیری خرید دستبند مشخصات رنگی برای گروه های پرخطر
23-پیگیری اجرایی شدن دستور العمل کسب رضایت آگاهانه توسط پزشک