راهنماي آزمون ارتقاءساليانه و گواهينامه تخصصي دستياران

 

 
 دانشگاه علوم پزشکي مشهد
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء(ص) مشهد
 
راهنماي نحوه محاسبه نمرات ارتقاء ساليانه و گواهينامه تخصصي دستياران
 
 
 1
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
4
 
 
 
5
 
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
 
8
 
 
 
دانلود فايل   PDF     -   Powerpoint 
 
 
 
 

منوي اصلي