درمانگاهها

 

درمانگاه بیمارستان خاتم در موارد ذیل دایر می باشد :