درمانگاهها


  

 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
 
سرپرست  درمانگاهها ي تخصصي چشم : 
 
سرپرستار درمانگاه هاي تخصصي چشم   :
سرکار خانم خوش نیت (کارشناس پرستاري) 
 
دفتر سرپرستاري درمانگاههاي تخصصي در طبقه همکف ساختمان درمانگاههاي تخصصي واقع  گرديده است .
 تلفن تماس :  7281401  داخلي  271 و 272  
      
 
درمانگاه های فوق تخصصی  در تمام روز های هفته به جز روزهای پنجشنبه فعال می باشند.
 و بیماران ارجاع شده از درمانگاه عمومی و یا بیماران قبلی درمانگاه فوق تخصصی را که نیازمند پیگیری می باشند ،
سرویس دهی می کنند.
 
 اين درمانگاهها شامل :
 
 
 
 
 
جنرال
 
چشم پزشکي
 
 
 
 

منوي اصلي