پاراکلينيک تخصصي چشم


 

 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
پاراکلينيک هاي تخصصي چشم پزشکي
 
 
پاراکلينيک هاي تخصصي چشم در ساختمان درمانگاه هاي تخصصي قرار گرفته است
که خدمات  سونوگرافي چشم ، پريمتري ، پاکي متري ، توپوگرافي ، آنژيوگرفي فلوئورسين چشم در واحد پاراکلينيک طبقه اول  و تست هايالکتروفيزيولوژي (VEP ، EOG ، ERG ) در طبقه منهاي يک (زيرزمين ) و خدمات  ارب اسکن و ابرومتري در درمانگاه ليزيک انجام مي گردد.
 
تلفن تماس : 7281401  داخلي 286
 
کارشناس مسئول پاراکلينيک هاي تخصصي چشم : سرکارخانم کدخدا
 
 
از اقداماتي که در حال حاضر در واحد پاراکلينيک هاي تخصصي چشم بيمارستان خاتم الانبياء (ص) مشهد ارائه مي گردد به موارد زير مي توان اشاره نمود :
 
رديف
 

نوع اقدام

نحوه پذيرش و نوبت گيري

1
 

A Scan

روزانه و بدون نیاز به گرفتن وقت قبلی

2
 

B Scan(اکوگرافی چشم)

روزانه و بدون نیاز به گرفتن وقت قبلی

3
 

پریمتری

روزانه و بدون نیاز به گرفتن وقت قبلی

4
 

توپوگرافی

روزانه و بدون نیاز به گرفتن وقت قبلی

5
 

اسپکولار میکروسکوپی

روزانه و بدون نیاز به گرفتن وقت قبلی

6
 

آنژیوگرافی فلوئورسئین

شنبه و سه شنبه- با نوبت گیری قبلی
 (تماس تلفنی)
7
 
تست های الکتروفیزیولوژی
(ERG,EOG,VEP)

دوشنبه، با نوبت گیری قبلی (تماس تلفنی)

8
 

OCT

یکشنبه و چهارشنبه

9
 

ارب اسکن و ابرومتری

با نوبت گیری قبلی (تماس تلفنی)

 
 
 
 

 
 
 

منوي اصلي