درمانگاه کلينيک ويژه

 

اخذ نوبت هاي ويزيت کلينيک ويژه به صورت تلفني و اينترنتي طبق جدول زماني مربوطه امکان پذير مي باشد.
 
آدرس سامانه نوبت دهي اينترنتي http://nobat-khatam.mums.ac.ir/
تلفن نوبت دهی:051-37235791
 
بيماراني كه نوبت قبلي پزشكان كلينيك ويژه را دارند در صورتي كه نوبت آنها قبلاً در سيستم ثبت و رزرو شده است ، در محدوده ساعت تعيين شده مراجعه نمايند و در صورتي كه نوبت آنها در سيستم رزرو نگرديده است و يا ويزيت بعد از عمل و يا معرفي نامه دارند ، از ساعت 15 به بعد همان روز ابتدا به منشي پزشك معالج مراجعه و در صورت دريافت نوبت ، آن را به صندوق ارائه و قبض كامپيوتري بگيرند و طبق ترتيب شماره معمولاً از ساعت 16 به بعد توسط پزشكان ويزيت و معاينه خواهند شد.
 
توجه:

با توجه به اينكه معاينات تخصصي چشم پزشكي و همچنين اقدامات پاراكلينيي چشم، زمان زيادي را نياز دارد و با توجه به تعداد زياد مراجعين ،ممكن است معاينات برخي از بيماران ساعت ها طول بكشد و بيماران محترم بايد اين آمادگي را داشته باشند .

 
 
جدول برنامه درمانگاه کلينيک ويژه (نوبت عصر)
 
 
روزهاي هفته
 

مشخصات پزشکان

شنبه

 
آقاي دکتر ابريشمي
آقاي دکتر درخشان
آقاي دکتر اعتضادرضوي
آقاي دکتر شکوهی
دکتر قاسمی
دکتر انصاری
دکتر کیارودی
 

يک شنبه

 
دکتر اسلامپور
دکتر سخایی
دکتر حسینی
دکتر مجتبی ابریشمی
 

دوشنبه

 
دکتر ابریشمی
دکتر درخشان
دکتر اعتضاد
دکتر قاسمی
 

سه شنبه

 
دکتر اسلامپور
دکتر شکوهی
دکتر سخایی
دکتر زمانی
دکتر ابریشمی
دکتر کیارودی
 

چهارشنبه

 
دکتر ابریشمی
دکتر درخشان
دکتر حسینی
دکتر انصاری