درمانگاه کلينيک ويژه


 

 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
درمانگاه کلينيک ويژه (نوبت عصر)
 
 
 
در بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) درمانگاه کلينيک ويژه در شيفت عصر در محل ساختمان اصلي درمانگاههاي تخصصي داير مي باشد و پزشکان هئيت علمي و تمام وقت بيمارستان ، بيماران و مراجعين را ويزيت و خدمات لازم را ارائه مي نمايند.
 
مسئول درمانگاههاي کلينيک ويژه : آقاي ابوالقاسم غفاري
 
تلفن تماس : 7281401 داخلي 271 و 272
 
اخذ نوبت هاي ويزيت کلينيک ويژه به صورت تلفني و اينترنتي  طبق جدول زماني مربوطه امکان پذير مي باشد.
 
 آدرس سامانه نوبت دهي اينترنتي   http://nobat.mums.ac.ir/ 
 
بيماراني كه نوبت قبلي پزشكان كلينيك ويژه را دارند در صورتي كه نوبت آنها قبلاً در سيستم ثبت و رزرو شده است ، در محدوده ساعت تعيين شده مراجعه نمايند و در صورتي كه نوبت آنها در سيستم رزرو نگرديده است و يا ويزيت بعد از عمل و يا معرفي نامه دارند ، از ساعت 15 به بعد همان روز ابتدا به منشي پزشك معالج مراجعه و در صورت دريافت نوبت ، آن را به صندوق ارائه و قبض كامپيوتري بگيرند و طبق ترتيب شماره معمولاً از ساعت 16 به بعد توسط پزشكان ويزيت و معاينه خواهند شد.
 
توجه:
با توجه به اينكه معاينات تخصصي چشم پزشكي و همچنين اقدامات پاراكلينيي چشم، زمان زيادي را نياز دارد و با توجه به تعداد زياد مراجعين ،ممكن است معاينات برخي از بيماران ساعت ها طول بكشد و بيماران محترم بايد اين آمادگي را داشته باشند . 
 
 
جدول برنامه درمانگاه کلينيک ويژه (نوبت عصر)
 
 
 
روزهاي هفته
 

مشخصات پزشکان

شنبه

 
آقاي دکتر ابريشمي
آقاي دکتر درخشان
آقاي دکتر اعتضادرضوي
آقاي دکتر شعيبي
 

يک شنبه

 
آقاي دکتر قرائي
آقاي دکتر شريفي
آقاي دکتر زارعي قنواتي
خانم دکتر حلمي
 

دوشنبه

 
آقاي دکتر ابريشمي
آقاي دکتر درخشان
آقاي دکتر اعتضادرضوي
آقاي دکتر شعيبي
آقاي دکتردانشور
خانم دکتر حسيني
 

سه شنبه

 
آقاي دکتر قرائي
آقاي دکتر اسلامپور
آقاي دکتر دانشور
خانم دکتر حلمي
آقاي دکتر زارعي قنواتي
 

چهارشنبه

 
آقاي دکتر ابريشمي
آقاي دکتر درخشان
آقاي دکتر اسلامپور
آقاي دکتر شريفي
خانم دکتر حسيني
 

پنج شنبه

 
آقاي دکتر رجعتي حقي
خانم دکتر نيک انديش
 
 
 
 
 
 

منوي اصلي