واحدبهداشت محيط


 

 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
 
واحد بهداشت محيط 
 
        
  
 
 

مسئول واحد بهداشت محيط : طيبه سپاهي

 مدرک تحصیلی: کارشناس مهندسي بهداشت محيط

تلفن:7281401-داخلی  256

پست الكترونيك:  sepahit1[at]mums.ac.ir

 
بهداشت محیط بیمارستان  مجموعه فعالیتهایی است که در جهت بهبود وضعیت و سالم سازی محیط آن انجام میگیرد بطوریکه عوامل بیماریزای خارجی نتوانند در این محیط گسترش و شیوع پیدا کنند . رعایت بهداشت محیط در بیمارستان نه تنها تامین کننده رفاه جسمی و روانی است  بلکه کنترل کننده کانون تمرکز عفونت های بیمارستانی خواهد بود .

هدف : حفظ و ارتقاء‌ سطح سلامت جسمي ، روحي ، اجتماعي افراد گيرنده و دهنده خدمت

 

******************************

 

شرح وظايف کارشناس بهداشت محيط بيمارستان:

1) شناخت،دسته بندي و تعيين اولويتها و نيازهاي بهداشت محيطي بيمارستان

2)مطالعه، تحقيق و پژوهش در زمينه بهداشت محيط بيمارستان

3)اجراو پيگيري ونظارت بر اعمال مفاد ائين نامه ها ، ضوابط ،استانداردها و دستورالعملهاي ابلاغ شده در حيطه وظايف و تأييد کارشناسي قراردادهاي مرتبط

4)تشکيل و شرکت در همايشها ، کارگاهها ،جلسات و کميته هاي علمي ،تخصصي،اجرايي بهداشت محيط و کنترل عفونت هاي بيمارستاني و پيگيري مصوبات آن در حيطه وظايف

5)انجام بازديد و نظارت مستمر و روزانه برابر مقررات بر حسب ضرورت از کليه قسمتهاي بيمارستان

6)نظارت وکنترل بر امر تفکيک،جمع آوري،حمل ودفع مواد زائد

7)پيگيري و نظارت بر اجراي برنامه هاي کنترل منابع آلوده کننده هوا و سر و صدا در داخل و اطراف بيمارستان با همکاري واحدهاي ذيربط

8)نظارت و پيگيري برنامه هاي مستمر شستشو و گندزدائي قسمتهاي مختلف بيمارستان برابر ضوابط ودستورالعملهاي ابلاغي

9) نظارت و کنترل بهداشتي آب و سيستم تصفيه فاضلاب

10)نظارت و کنترل بر سيستم گرمايش ،سرمايش ، تهويه و اطفاء حريق بيمارستان

11) پيگيري رفع نواقص بهداشت محيطي از طريق مسئولين قسمتهاي ذيربط

12)برنامه ريزي و نظارت و پيگيري بهسازي محيط بيمارستان

13) نظارت بر مبارزه و کنترل حشرات و جوندگان و حيوانات مزاحم با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتي و زيست محيطي

14) نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان( اخذ کارت بهداشتي و ضبط نتايج در پرونده بهداشتي افراد) قسمت آشپزخانه،آبدارخانه ،رختشويخانه و ...

15) نظارت بر امور بهداشت محيط مراکز کار با اشعه و کنترل سلامت کارکنان پرتو پزشکي با توجه به ضوابط و مقررات

16) تهيه گزارش مشکلات بهداشت محيطي به مسئولين ذيربط بيمارستان و پيگيري در جهت رفع نواقص

17)مشارکت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش بهداشت در زمينه بهداشت محيط بيمارستان براي کارکنان و بيماران و مراجعين و کارآموزان

18)جمع آوري،تنظيم،طبقه بندي وتجزيه و تحليل اطلاعات وآمارهاي مورد نياز بهداشت محيط قسمتهاي مختلف بيمارستان

19) مستندسازي فعاليتها و تنظيم گزارش و ارسال به مسئولين ذيربط

20) انجام ساير امور محوله از طريق مسئولين ذيربط
 
 
 
 

منوي اصلي