بهبود کيفيت

 

 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
نظام حاکميت خدمات باليني
 
 
 
اعضاي کميته حاکميت باليني بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 

آقاي دكتر  درخشان

 

رئیس كميته

آقاي دكتر اعتضاد رضوي

 عضو كميته

آقاي دكتر دهقاني

 دبير كميته

آقاي  مدني

عضو كميته

خانم  صداقت

 عضوكميته

 
 

 تعريف:

 حاكميت باليني در مفهوم کلی به معنای ارتقائ کیفیت خدمات بالینی و افزایش پاسخگویی ارائه دهندگان و متولیان امر سلامت در قبال کیفیت  خدمات ارائه        شده به مردم است و چارچوبي است که در آن سازمان هاي ارايه کننده خدمت در قبال بهبود دايمي کيفيت پاسخگو بوده و  با ايجاد محيطي که در آن تعالي      در  خدمات باليني شکوفا مي شود به صيانت از استانداردهاي عالي خدمت مي پردازند.
  سيستم هاي بهداشتي درماني برای اطمینان از اینکه مراقبت های سلامت، با استفاده از بالاترین استانداردهای مراقبت ممکن به جامعه ارائه مي شود،        به سمت حاكميت باليني حركت نمودند تا بدين وسيله در بخش هاي مهمي نظير جلوگیری از اشتباهات در مسیر ارایه خدمات، استفاده بهینه از منابع محدود      ، افزایش اعتماد عمومی به خدمات بیمارستانی و تحقق مسئولیت های سازمانهای سلامت گام بردارند. در اين نظام بیماران و مشتریان در قلب فرآیندها          قرار گرفته و تلاش مي شود تا با بهبود استانداردهای کار، یادگیری از تجارب پیشین، توانمند سازی کارکنان و تیمها و استفاده موثراز اطلاعات خدماتي با كيفيت    و منطبق با استاندارد به جامعه ارائه شود.
 
 

حيطه هاي اصلي حاکميت خدمات باليني

كارآمدي ارايه خدمت (Efficiency)

مديريت خطر (Risk Management)

رضايت بيمار (Patient Satisfaction)

ارزيابي كارآيي حرفه اي ((Professional Effectiveness

 

 

هفت محور اساسي در نظام حاكميت باليني

نظام حاكميت باليني داراي هفت محور مهم مي باشد كه به قرار زير مي باشد:

1)مشارکت عمومی و بیماران Patient and publicinvolvement

در اين محور به مسائلي چون اهميت ارائه مشاوره به بیماران و مدیریت خدمات ارتباطی، توجه به بیمار بعنوان شریک و درگير كردن او در امر درمان و ايجاد فرهنگ انعطاف پذیر و مشارکتی پرداخته مي شود.

2)مدیریت ریسکRiskManagement
آنچه در اين محور مورد توجه است شامل سلامت و ایمنی، کاهش ریسک بالینی، پایش شکایات ،خط مشی ها و روش های اجرایی به روز شده، سیستم های گزارش دهی و پيگيري رویدادهای نامطلوب است.

3) آموزش و یادگیریEducation and Training

همانگونه كه از نام اين حيطه پيداست به آموزش پرسنل بخش نگاهي ويژه داشته و سازمان را موظف مي كند تا به تخصیص زماني جهت آموزش کارکنان، تدوين استراتژی و برنامه عملی مشخص، دسترسی مناسب و مرتبط تمامي پرسنل بخش به امكانات آموزشي، مدیریت آموزش و استفاده از نتایج برنامه هاي توسعه فردي جهت برنامه ریزی آموزشی توجه ويژه اي داشته باشد.

4)مدیریت کارکنانStaffManagement
همانطور كه از نام اين محور پيداست به پرسنل بخش به عنوان يكي از اركان اساسي سازمان توجهي ويژه نموده و در زمينه هاي طراحي خط مشی ها، روش های اجرایی به روز شده و قراردادهاي كاري، پایش عملکرد کارکنان، توسعه ي آنها و آموزش و یادگیری فعاليت مي كند.

5) استفاده از اطلاعاتUse of information

استفاده از فناوری اطلاعات و مدیریت جامع آن، ایجاد و ارایه اطلاعات برای بیماران و برقراري ارتباط با برنامه های آینده در اين محور مورد بررسي و توجه است.

6) اثر بخشی بالینیClinicalEffectivenes

اثر بخشی بالینی همانا استفاده از بهترین دانش، برگرفته از پژوهش، تجربه بالینی و ترجیحات بیمار برای دستیابی به فرآیندهاو نتایج مطلوب مراقبت از بیماران مي باشد.

7) ممیزی بالینیClinical Audit

مميزي باليني در حقيقت آنچه در سيستم در حال انجام است را به طور مرتب منعکس مي كند. از ديگر وظايف اين محور معرفی فعالیتها و واحدهای برتر و عالي در سطح سازمان مي باشد. با اين وجود مميزي باليني بايد واقع گرایانه همراه با بررسی منابع مورد نیاز باشد.

 
 از آنچه در فوق بدان اشاره شد مي توان دريافت كه مواردي نظير :
 
 رسيدگي به شکایت و رضایت بیماران
 
 فرآيند احیا
 
 خطاهای  دارویي
 
 تحلیل علت ریشه ای رویدادها
 
 تحلیل مرگ و میر و ارزیابی
 
 دلیل ترخیص با میل شخصي
 
مي تواند بر حاكميت باليني تاثير گذار باشد.
 
 

منوي اصلي