دفتر خدمات پرستاري

 

دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
دفتر خدمات پرستاري بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
 

 مترون بيمارستان:

خانم خوش نيّت  

تلفنهاي تماس:    0513-7285292  خط مستقيم 0513_7281401  (داخلي 215-216) 

پست الکترونيک: khoshniyats1[at]mums.ac.ir     

شرح وظايف و فعاليتهاي مدير پرستاري:

1-  برنامه ريزی در زمينه های ارتقای کيفی و بهبود مستمر فعاليت های ارائه خدمات مددجويان

2-  گرد آوری اطلاعات از مرکز , شامل :

الف) نمودار سازمان مصوب , نوع فعاليت , گزارش ماهيانه و ساليانه , گزارش حسابرسی پرستاری , پرونده های کارکنان

ب) مدد جويان

ج) منابع شامل نيروی انسانی ( پرستاری – بهياران – کمک بهياران – تکنسين و کاردان های اتاق عمل و هوشبری و ساير کاردان های وابسته ) ،ساختار فيزيکی , امکانات و تجهيزات

3- شرکت فعال در نهادهای سياستگزاری و ديگر کميته های درون ساز

4- برنامه ريزی جهت تشکل و شرکت در کميته های خاص با شرح وظايف مدون ( آموزشی , پژوهشی ) کنترل و نظارت کنترل عفونت

5- ايجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ريزی های بهداشتی , درمانی

6- ايجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالينی دانشجويان گروههای پرستاری

7- مشارکت در طرحهای پژوهشی

8- برنامه ريزی جهت پيشگيری از عفونتهای بيمارستان

9- تصميم گيری در مورد مرخصی ها و ماموريت کارکنان گروه پرستاری

10 – اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ايجاد تقويت انگيزش در کارکنان (تشويق و يا توبيخ ) گروه پرستاری

11- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظائف واحدها

12- رسيدگی و پيگيری مشکلات کارکنان گروه پرستاری

13- نظارت بر حسن اجرای شرح وظايف سطوح مختلف کارکنان پرستاری

14- نظارت بر ارزشيابی مستمر عملکرد کارکنان پرستاری در طول سال  

15- نظارت بر کنترل حضور و غياب کارکنان پرستاری تحت نظارت

16- ارزشيابی عملکرد کميته های تحت نظارت

 سوپروايزرهاي بیمارستان:

سوپروايزر کنترل عفونت و آموزشي:   خانم صالح نژاد

سوپروايزر باليني:     آقاي طاهري

سوپروايزر باليني :    خانم صداقت

سوپروايزر آموزشي:    خانم هاشمي حسيني

بخشهاي درماني زير مجموعه دفتر پرستاري:

1.بخش چشم مردان :       سرپرستار اقاي زارع ثاني

2.بخش چشم زنان :          سرپرستار خانم ملانوروزي

3.اتاق عمل:                       سرپرستار خانم اميري

 

منوي اصلي