کنترل عفونت


 
 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 
بيمارستان تخصصي چشم خاتم الانبياء (ص) مشهد
 
واحد کنترل عفونت  
 
*** رعايت بهداشت دست زندگي را نجات مي دهد***
 
 

اهداف

کاهش میزان عفونت بیمارستانی

کاهش عوارض ناشی از عفونت بیمارستانی
کاهش میزان مرگ و میر و هزینه های ناشی از عفونت بیمارستانی
 اتقاء کیفیت خدمات بهداشتی درمانی

فعالیت در راستای اهداف استراتژيك بیمارستان و دانشگاه

   
 

 
شرح وظايف كارشناس کنترل عفونت بیمارستان  

 

1- دريافت گزارشات کتبي و شفاهي

2- بررسي و تکميل اطلاعات مورد نياز

3- ارائه گزارش

4- بررسي مشکلات و ارائه راه حل

5-آموزش  (احتیاطات استاندارد، بویژه بهداشت دست ، و احتیاطات مربوط به جداسازی بیماران دارای بیماری های عفونی ومسری )

6- مراجعه به واحد ها در رابطه با بررسی و تهيه گزارش

7- ارائه دستورالعمل ها وراهکارها و نقطه نظرات مشورتي به واحدهاي ذيربط

8- شرکت در کمیته وجلسات مرتبط

9- همکاري با مجموعه هاي مرتبط

10- تهيه گزارش عملکرد واحد

11- انجام ساير امور محوله بنا به درخواست مقام مافوق با در نظر گرفتن محدوديت هاي سازماني

  

میزان عفونت بیمارستانی در یک مرکز بهداشتی درمانی نشان دهنده کیفیت خدمات ارائه شده در آن مرکز می باشد.
(که با انجام گزارش دهی صحیح و پیگیری های به موقع میسر می شود )

 

مسئول کنترل عفونت : خانم فيروز جهان تيغي
 
تلفن تماس : 7281401 داخلي 265
 

 
 
 

 

منوي اصلي