کنترل عفونت

اهداف

 

کاهش میزان عفونت بیمارستانی

کاهش عوارض ناشی از عفونت بیمارستانی
کاهش میزان مرگ و میر و هزینه های ناشی از عفونت بیمارستانی
 اتقاء کیفیت خدمات بهداشتی درمانی

 

فعالیت در راستای اهداف استراتژيك بیمارستان و دانشگاه

شرح وظایف

 

1- دريافت گزارشات کتبي و شفاهي

2- بررسي و تکميل اطلاعات مورد نياز

3- ارائه گزارش

4- بررسي مشکلات و ارائه راه حل

5-آموزش  (احتیاطات استاندارد، بویژه بهداشت دست ، و احتیاطات مربوط به جداسازی بیماران دارای بیماری های عفونی ومسری )

6- مراجعه به واحد ها در رابطه با بررسی و تهيه گزارش

7- ارائه دستورالعمل ها وراهکارها و نقطه نظرات مشورتي به واحدهاي ذيربط

8- شرکت در کمیته وجلسات مرتبط

9- همکاري با مجموعه هاي مرتبط

10- تهيه گزارش عملکرد واحد

11- انجام ساير امور محوله بنا به درخواست مقام مافوق با در نظر گرفتن محدوديت هاي سازماني

مطالب آموزشی