واحد تغذيه

 

اهداف واحد

 


هدف کلي واحد:

بهبود وضعیت تغذیه بیماران و پرسنل از طریق کنترل کیفیت و کمیت غذا.                                       

 

اهداف اجرائي واحد :

      نظارت بر عملكرد شركت طرف قرارداد در امور تهيه و طبخ غذا

      نظارت بر توزيع صحيح غذا جهت پرسنل و بيماران

       مشاوره تغذيه بيماران در بخشهاي بستري

      آماده سازي جزوات و  پمفلت هاي آموزشي تغذيه

      تنظيم واجراي برنامه عملياتي واحد در راستاي برنامه استراتژيک بيمارستان

 

شرکت  طرف قرارداد

 

شركت خدمات غذايي طرف قرارداد بيمارستان:

  آشپزخانه بیمارستان قائم(عج)    

شرح خدمات:

آماده سازي و طبخ غذايي پرسنل و بيماران براساس آمار ارسالي بيمارستان طبق آناليز غذايي

 

  کلینیک های دیابت    سطح شهر مشهد